Årsmöte 2019

Årsmöte för Skoghalls Sportfiskeklubb
Den 7/3 2019 kl 18:00
Gjuteriet Karlstad sal 216

Klubbens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte. Efter årsmötet blir det som vanlig lättare förtäring.

Dagordning för årsmötet
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Ersättningar inom föreningen
16. Inkomna motioner
17. Årsfest
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängligt på mötet

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 7/2

Kommentera